X
تبلیغات
باد مارا خواهد برد
جا مانده است...چیزی...جایی...که هیچگاه دیگر...هیچ چیز...جایش را پر نخواهد کرد...(پناهی)